Vitráže-malování - úvodní strana eshopu

Reklamační řád

REKLAMACE A ZÁRUKA

Podrobná práva a povinnosti při uplatňování a vyřizování Reklamací se řídí platným Reklamačním řádem internetového obchodu Vitráže-malování.cz (dále jen „Reklamační řád“). Na reklamace podané vrozporu s Reklamačním řádem nebude brán zřetel.

Okamžikem převzetí a úplného zaplacení zboží se stává kupující jeho vlastníkem, zároveň začíná záruční lhůta na toto zboží v délce 24 měsíců. Jako prodejní doklad a záruční list přitom slouží daňový doklad přiložený ke zboží. Záruka se vztahuje na všechny zjevné i skryté výrobní vady zboží, vady, které jsou neslučitelné s funkčností zboží a jeho užitnými vlastnostmi.

Záruka se nevztahuje na:
a) opotřebení věci způsobené jejím běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním
d) zanedbáním péče
e) úpravou nebo změnou technických parametrů
f) demontáží či opravou námi nepověřenou osobou

Pokud kupující po převzetí zboží zjistí, že zboží vykazuje vady, má právo zboží reklamovat u prodejce (Vitráže-malování.cz). U vad, které jsou odstranitelné, má kupující právo, aby byly bezplatně, včas a řádně odstraněny, a to bez zbytečného odkladu. U vad neodstranitelných má kupující právo na výměnu věci anebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva pak má i kupující v případě vad sice odstranitelných, ale znemožňujících kupujícímu pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.


V PŘÍPADĚ REKLAMACE PODÁ KUPUJÍCÍ TUTO REKLAMACI NÁSLEDOVNĚ:

VŽDY informujte o reklamaci předem! Na adrese prodejce není žádná provozovna s pevnou otevírací dobou a s pracovníky, kteří by se Vám mohli věnovat. Pokud o reklamaci (zásilce) předem neinformujete, nemusí tato být vůbec doručena v případě nepřítomnosti a z důvodu nezanechání Výzvy o doručování zásilky přepravcem (např. Česká pošta), tedy o ní nebude žádná informace.

a) informuje o reklamaci/vadě zasláním emailu (preferovaný způsob) na adresu reklamace@vitraze-malovani.cz či telefonicky na čísle: 774 358 058 (po-ne od 9:00 do 19:00 hod.).
nebo
b) informuje o reklamaci zasláním doporučeného dopisu na adresu internetového obchodu.

Při podání reklamace uveďte prosím číslo Vaší objednávky, popis zjištěné vady zboží a její projevy, kdy a jak vznikla.

Následně Vitráže-malování.cz rozhodne o dalším postupu (nejdéle do 3 pracovních dnů seznámí s rozhodnutím kupujícího, případně navrhne další postup reklamace). V případě přijetí reklamace bude kupující vyzván aby postupoval následovně:

a) Vyplnil a vytisknul REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ
(k jeho prohlídnutí a vyplnění je třeba mít nainstalovaný Adobe Reader)
(ZDE ve formátu JPEG - k vyplnění perem)

Vyplněný formulář přiloží k reklamovanému produktu.

b) Zboží (řádně zabalené, čisté a nejlépe v původním obalu), společně s kopií daňového dokladu (a přesným popisem vykazované závady - viz reklamační formulář) zaslal na adresu (viz kontakty) prodejce (nikoliv jako dobírku, tato nebude přijata). Zásilku označte nápisem REKLAMACE. Prodejce nebo dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka emailem či telefonicky o způsobu vyřízení reklamace. V případě, že reklamace NEBUDE SHLEDÁNA JAKO OPRÁVNĚNÁ, bude reklamovaný výrobek zaslán zpět zákazníkovi po uhrazení dopravného.
V případě OPRÁVNĚNÉ REKLAMACE pak bude kupujícímu zasláno na jím uvedenou adresu opravené zboží (maximálně do 30 dní nebo dle domluvy s kupujícím, zákon č. 634/1992 Sb.) nebo v případě neodstranitelné závady zasláno zboží nové nebo bezvadné, která svým stářím a opotřebením odpovídá věci reklamované (maximálně do 30 dní), případně, odstoupí-li kupující od smlouvy podle § 622 odst.2 Občanského zákoníku, mu budou zaslány finanční prostředky, které vynaložil na zakoupení zboží na bankovní účet (jeho číslo kupující uvede při podání reklamace).

V následujících případech si prodávající vyhrazuje právo na náhradu ve výši vzniklých servisních, přepravních a organizačních nákladů spojených s manipulací a testováním:
• Zboží je k reklamaci zasláno bez patřičných dokladů.
• Při testování se neprojevila uvedená závada a výrobek je shledán v dané věci funkčním.
• Uplynula již záruka na zboží
• Závada byla způsobena zničením, opotřebením, zanedbáním péče, nesprávným užitím, úpravou nebo změnou technických parametrů, demontáží či opravou námi nepověřenou osobou.

Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Prodejce neručí za škody, způsobené na zásilce přepravcem (Česká pošta), pokud vám je zásilka doručena poškozena (potrhaný, zjevně deformovaný, otevřený transportní obal apod.), je zákazník oprávněn zásilku nepřevzít a ihned na místě sepíše s pracovníkem České pošty protokol o poškození a neprodleně kontaktuje internetový obchod Vitráže-malování.cz, v opačném případě se prodejce zříká všech závazků, které pro něj z tohoto reklamačního řádu plynou, a zákazníkovým partnerem pro reklamaci se stává dopravce (Česká pošta).

Reklamační řád je součástí obchodních podmínek obchodu Vitráže-malování.cz